Att Installera Autopilot i en båt med Hydraulstyrning

En autopilot är en komplicerad konstruktion som består av flera delsystem, var och en med en särskild uppgift att fylla. Komplexiteten kanske får många att tro att det krävs en fackman för att installera en autopilot. Vi ska i den här artikeln metodiskt förklara hur en installation i en båt med hydaraulstyrning går till. Det är inte alls är så svårt att göra det själv, bara man förbereder sig en aning.

Att en autopilotens manöverpanel skall placeras nära styrplatsen och att den viktiga elektroniska kompassens plats i båten behöver väljas med omsorg är självklart, liksom att strömförsörjningen och kablarna mellan delarna som skall dras behöver planeras. Men det som oftast vållar huvudbry är valet av drivenhet. Det är drivenheten som gör att autopiloten kan styra båten, och drivenheten måste anpassas till båtens styrsystem. Om din båt har en hydraulstyrning, då är det några uppgifter du behöver ta reda på i förväg, innan du köper en autopilot.

För det första behöver du veta den befintliga hydraulcylinderns invändiga volym. Det är den volymen som bestämmer pumpens flödeshastighet. Om du inte känner till cylinderns volym är det enkelt att mäta upp den med en tumstock.

För det andra behöver du fundera på pumpens placering i båten. Den kan visserligen placeras var som helst längs med hydraulslangarna men den vanligaste platsen brukar vara i bakre delen av båten tillsammans med autopilotens centralenhet, nära motorn eller drevet. Men ibland kan det vara mer optimalt att placera pumpen nära rattpumpen, bakom intrumentpanelen. För TMQ autopilot AP47 som har centralenhet med drivkretsar integrerade i manöverpanelen kan det vara en praktisk lösning för att få både elektriska ledningar och slangar så korta som möjligt. Tänk dock på att pumpen alltid skall placeras skyddad för väder och vind och på ett stabilt fundament.

För det tredje är det viktigt att veta de befintliga hydraulslangarnas dimension samt även rattpumpens fabrikat. Det är avgörande för att välja de nya kopplingar och nipplar som behövs för att ansluta drivenheten. Har du köpt hydraulstyrningen hos oss på Flotec Marin är det enkelt. Vi har färdiga slangpaket som passar till alla våra styrningar. Om du har ett annat fabrikat på styrningen kan vi hjälpa dig att välja rätt, både med valet av pumpstorlek och att få slangar som passar till styrningen.

Titta på bilden till höger. Den visar ett hydrauliskt styrsystem med en rattpump och en hydraulcylinder. Autopilotens drivenhet i form av den reversibla pumpen har anslutits parallellt med den manuella rattpumpen. För att ansluta pumpen måste du sätta in T-kopplingar på de två befintliga slangarna och skarva in de två nya slangarna från den reversibla pumpen. Det spelar ingen roll hur de ansluts till den högra och vänstra slangen till cylindern. Om det blir fel riktning på styrningen byter du bara plats på de elektriska kablarna till pumpen.

Du måste även ansluta en reservoarslang mellan rattpumpen och den elektriska pumpen. Rattpumpen kommer nämligen att fungera som en oljetank åt den elektriska pumpen. Det finns ett uttag för denna slang på alla rattpumpar. Tänk på att rattpumpen måste sitta högre än den reversibla pumpen. Om du har mer än en rattpump är det till den lägst placerade rattpumpen du ska ansluta reservoarslangen.

Innan du lossar de hydrauliska slangarna måste du tömma systemet på hydraulolja. Om du har fina slangar med fasta kopplingar i båda ändar vill du kanske inte kapa dem för att montera T-kopplingar. I så fall kan du lossa slangkopplingarna från hydraualcylinderns fästen. Montera sedan ett nytt par korta slangar på cylindern och sammanfoga sedan de båda slangparen med T-kopplingar. Annars kapar du slangarna där du vill ansluta pumpen. Använd återanvändningsbara kopplingar med rätt storlek som passar de kapade slangarnas dimension. Sammanfoga dem med T-kopplingar och anslut också den elektriska pumpens slangar till de båda T-kopplingar.

När alla slangar är anslutna ska systemet åter fyllas med hydraulolja. Du kan återanvända den gamla oljan. Men tänk då på att den måste vara fri från luft och att det går åt mer olja i styrningen med den nya pumpen ansluten. Se till att pumpen är full av olja genom att öppna resorvoarledningen vid anslutningen på pumpen och låt lite olja rinna ut innan du åter ansluter slangen.

Ett alternativt sätt är att ansluta pumpen direkt till rattpumpen med speciella T-kopplingar, se bilden till höger. Det gör installationen mycket enkel om du har tillräckligt utrymme bakom styrplatsen. Med den här lösningen kan du återanvända hydraulslangarna mellan rattpumpen och cylindern. Det finns färdiga paket med de slangar och kopplingar som behövs för de flesta hydrauliska styrningar på marknaden.

Slangpaket som passar våra styrningar kan beställas direkt från oss som kompletta paket eller man kan köpa dem från en vanlig hydraulfirma. Tänk på att alla slangar och kopplingar för hydrauliska tillämpningar måste klara minst 100 bars tryck, det är viktigt. Även om kopplingar som används för vattenledningar liknar dessa, och är billigare, får man aldrig använda sådana till hydrauliska system. De tål endast 16 bars tryck. Det enda undantaget från denna regel är reservoarslangen som inte är trycksatt. Här kan du använda en billigare typ av slang och koppling om du vill spara.

Den elektroniska kompassens placering i båten är ett viktigt beslut för autopilotens funktion. Elecom kompassen, som medföljer alla nya TMQ autopiloter, står emot väder och vind och är helt vattentät men monteras ändå med fördel inne i båten. Platsen bör väljas där de magnetiska och elektriska störningarna är så låga som möjligt, långt bort från motorn och andra metallföremål som kan vara magnetiska. Detta inkluderar radioapparater med inbyggda högtalare. Ett minimum av 1 meters avstånd från alla sådana föremål bör iakttas. Undvik att placera kompassen alltför djupt ned i båten då detta ofta är en plats med stora magnetiska störningar. Men man bör även undvika att placera kompassen på en plats som utsätts för stora rörelser eller vibrationer, som toppen av en mast eller på flybridge. En bra plats är nära vattenlinjen nära båtens centrum, där båtens rörelser är som minst.

Till sist några ord om roderlägesgivare om du behöver installera en sådan. Innan du installerar den bör du ta en ordentlig titt i manualen hur detta går till. Det är viktigt att du installerar den korrekt så att autopiloten får information om båten styrs åt styrbord eller babord. Det finns en märkning för detta på givaren och du måste kontrollera att då båten styr styrbord skall den lilla staven på enheten vara över märket S och när båten styr åt babord skall staven vara över märket P. Förutom detta kan du installera den på det sätt du vill.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Autopilotpaket AP47H
Autopilotpaket AP47H
Autopilotpaket AP47HR
Autopilotpaket AP47HR
Autopilotpaket AP47Hm
Autopilotpaket AP47Hm
Autopilotpaket AP47HRm
Autopilotpaket AP47HRm