Kortfattad Handledning till Mighty Mariner Motorreglage

Alla Kobelts elektriska motorreglage kännetecknas av att de har en manöverpanel som består av fyra knappar med vilka man kontrollerar alla reglagets funktioner.

Huvudreglage (Main Station)

När motorn aktiverats elektriskt blir alltid huvudreglaget automatiskt inkopplat, en summer ljuder och funktionen för ”Station Lock” aktiveras och eventuella sidoreglage blockeras. Huvudreglagets handtag skall ställas i neutral läget (tomgång). Tryck sedan på knappen för ”STATION SELECT” på huvudreglaget för att aktivera ”Mighty Mariner”. Ljudsignalen tystnar.

Station Select

Med funktionen ”STATION SELECT” kan kontrollen överföras från ett reglage till ett annat reglage.

Välj önskat reglage genom att trycka på knappen ”STATION SELECT” på dess manöverpanel. När reglaget har aktiverats, kommer lampan för funktionen att tändas vilket visar att kontrollen har överförts till det aktuella reglaget. Lampan kommer att lysa tills ett annat reglage väljs. När ett reglage valts överförs kontrollen av alla funktioner till den aktiva stationen.

Station Lock

Funktionen ”STATION LOCK” ger föraren möjlighet att låsa övriga reglage. Funktion används för att hindra någon från att oavsiktligt överta kontrollen från fartygets styrman.

Aktivera: Tryck på knappen ”STATION LOCK” på den aktiva stationen. När låset är aktiverat, kommer funktionens lampa att tändas och inget annat reglage kan överta kontrollen.

Deaktivera: Genom att åter trycka på knappen ”STATION LOCK” kommer låset att släppa och lampan STATION LOCK att släckas.

Throttle Override (Uppvärmning av Motor)

Med funktionen ”THROTTLE OVERRIDE” kan styrman varva upp motorn med växeln i neutralläge. Detta är användbart vid kallstart av motorn eller för att öka motorns varvtal vid yttre last, t.ex. ett hydrauliskt pumpsystem. En Neutral Safety Switch kommer att aktiveras under det att motorn värms upp.

Aktivera ”Throttle Override”:

Flytta reglagehandtagen till neutralläge och tryck sedan på knappen THROTTLE OVERRIDE. När knappen har tryckts, kommer lampan THROTTLE OVERRIDE att tändas. Funktionen förhindrar att kopplingen flyttas från neutralläge.

Deaktivera ”Throttle Override”

För att återgå till normal funktion, ställ åter reglagehandtagen i neutralt läge, tryck på knappen THROTTLE OVERRIDE.

Synkronisering (av Dubbla Motorer)

Reglagehandtagen för styrbords och babords motor får vara högst 10% från varandra för att inkoppling eller urkoppling av ”SYNCHRO MODE” ska vara möjlig.

Synkroniseringen av motorerna aktiveras genom att trycka på knappen för ”Synchro Mode”. Funktionen kommer att justera positionen på hjälpmotorns gasreglage vilket baseras på hastigheten på motorernas propelleraxlar. När lampan på SYNCHRO MODE blinkar är synkroniseringen aktiv. När Lampan lyser med ett fast sken, är propelleraxlarna ”i synk” med varandra.

Synkroniseringen sker med sensorer som monteras på de båda propelleraxlarna. Dessa sensorer mäter hastigheten på propellrarna. Systemet jämför hastigheten hos den extra motorn med Huvudmotorn och justerar hastigheten på hjälpmotorn för att överensstämma med huvudmotorn.

Det valda reglaget kommer att kontrollera båda motorerna från handtaget för huvudmotorn.