Hur man väljer rätt autopilot till sin båt

En autopilots uppgift är att hålla en inställd kurs så rakt som möjligt. Trots denna till synes triviala roll finns det en uppsjö av olika autopiloter på marknaden och det kan vara svårt att välja rätt till sin båt. Att det finns många varianter beror på att de utrustats med extra funktioner. Dessa är framtagna som hjälpmedel för användargruppers specialbehov. Det kan stöd till fiskare eller verktyg för ensamseglare på de stora haven. Naturligtvis är sådana tekniska egenskaper viktiga att ta med i sin kravlista. Att autopiloten även rent utseendemässigt skall passa till båtens inredning, bland övriga instrument, ska inte heller förringas. Men vi vill med denna artikel ge en introduktion till det vi tycker är grundläggande när man väljer autopilot till sin båt.

Det viktigaste beslutet rör båtens befintliga styrsystem. Ingen autopilot är fullständig innan den kompletterats med en drivenhet som är anpassad till båtens styrsystem. Det är drivenheten som omvandlar de elektriska styrsignalerna från autopilotens drivkretsar till mekanisk rörelse hos ett styrdon som i sin påverkar båtens roder. Har båten ett styrsystem som man är nöjd med kan detta oftast kompletteras med en lämplig drivenhet. Det vanligaste för motorbåtar är att båten är utrustad med antingen en hydraulstyrning eller en kabelstyrning. För segelbåtar är en rorkult kopplad direkt till rodret också vanligt. De vanligaste drivenheterna till dessa olika styrningar beskrivs korfattad nedan:


Reversibel Elektrisk Hydraulpump. En drivenhet framförallt för motorbåtar som är utrustade med hydraulstyrning. Pumpen skarvas in till de befintliga hydraulslangarna med T-koppplingar. Med kännedom om den befintliga cylinderns volym kan pumpens storlek bestämmas. De flesta autopiloter fungerar bäst vid en ”hard over” tid på 10 – 14 sekunder. Denna tid beräknas genom att dividera cylinderns volym med pumpens flödeshastighet.


Styrsnäcka för Motorbåt. Har man en fungerade kabelstyrning med rattsnäcka i sin båt är denna form av drivenhet ett bekvämt alternativ om man inte vill byta till hydraulstyrning. Den består endast av en styrsnäcka försedd med en elektrisk motor som kopplas direkt till autopilotens drivkretsar. Detta gör den mycket lätt att installera. Den befintliga kabeln kan oftast återanvändas. Snäckan som ryms bakom instrumentbrädan erbjuder som tillval en integrerad roderlägesgivare, om en sådan skulle behövas.


Kabelstyrning för segelbåt. Segelbåtar styrs ofta med rorkult eller med en ratt kopplad med vajrar direkt till rodret. Det finns rorkultspiloter och rattpiloter som fungerar tillfredställande för dessa typer av styrningar. Men ett bättre alternativ är en elektrisk kabelstyrning avsedd för segelbåt. Det är en komplett drivenhet, styrdon, kabel, integrerad roderlägesgivare och med elektrisk frikoppling. Denna drivenhet är kraftfull och snabb med lågt motstånd i standby läge.


Linjär Drivenhet. För lite större segelbåtar är det nödvändigt att installera en hydraulstyrning, om sådan inte redan finns. En drivenhet måste kunna kopplas in och ur om man behåller sin gamla mekaniska styrning. Linjära drivenheter består därför av en elektrisk reversibel pump, en hydraulcylinder och en elektriskt styrd bypassventil. Hela systemet behöver anpassas utifrån storlek och utformning av båtens roder, båtens längd och dess hastighet.

Följande tabell är tänkt som en vägledning att välja ett paket av autopilot och drivenhet som passar för din typ av båt och styrning. Vi har valt att visa våra paket med autopiloterna AP47 och AP55 tillsammans med olika drivenheter som illustrativa exempel. Om du ändå är osäker och har frågor på hur man väljer är du alltid välkommen att kontakta oss för hjälp.


Motorbåt < 8 meter
Hydrauliskt Styrsystem → Välj Paket AP47H
Med sin virtuella roderlägesgivare är AP47H ett bra val på båtar under 8 meter. Om båten redan har en hydraulisk styrning är det enkelt att komplettera denna med en reversibel hydraulpump som drivenhet och som ansluts till de befintliga hydraulslangarna. Storlek på pumpen avgörs av hydraulcylinderns volym.
Kabelstyrning → Välj Paket AP47M
För båtar med befintlig kabelstyrning är AP47M ett bra val. Denna drivenhet ersätter styrsnäckan bakom ratten och är försedd med en elektrisk motor. Den befintliga kabeln kan behållas. När autopiloten är i aktivt läge styrs båten av den elektriska motorn. När autopiloten är i standby styrs båten som vanligt manuellt med ratten.
Med optionell roderlägesgivare integrerad i drivenheten blir detta system mycket enkelt att installera.
Motorbåt >8 meter
Hydrauliskt Styrsystem → Välj Paket AP47HR
Är båten över 8 meter bör autopiloten utrustas med en fysisk roderlägegivare som AP47HR. De flesta båtar i den här storleken har ett hydrauliskt styrsystem och behöver bara kompletteras med en reversibel pump. Att välja rätt storlek på pumpen beror på volymen av hydraulcylindern som driver rodret. För cylindrar upp till 150 cm3 välj Paket AP47HRs. För större cylindrar upp till 250 cm3 välj paket AP47HRm.
Dubbla styrplatser → Välj Paket AP55HR
Om båten har två styrplatser, t.ex en på flybridge är autopilot AP55 ett bättre bra val. AP55 kan utrustas med extra manöverpanel och fjärrkontroll. Den är förberedd för elektrisk FFU styrning. De flesta båtar i denna storleksklass har ett hydrauliskt styrsystem och autopiloten behöver därför endast kompletteras med en reversibel pump. Att välja rätt storlek på pumpen beror på volymen på hydraulcylindern som driver rodret.
Segelbåt
Segelbåtar upp till 38 fot → Välj Paket AP47S
En mekanisk Drivenhet gör det enkelt och ekonomiskt att installera en autopilot på segelbåtar styrda med kabel eller rorkult. Drivenheten är är kraftig och har lågt motstånd i standby läge vilket gör den lämplig för snabba segelbåtar. Drivenheten kan monteras i trånga utrymmen vilket är idealiskt för mindre till medelstora båtar som har begränsat utrymme.
Segelbåtar över 38 fot → Välj Paket med en ”Linjär Drivenhet”
Segelbåtar över 38 fot behöver ett hydrauliskt styrsystem till autopiloten. Med en linjär drivenhet bli det enkelt och ekonomiskt att installera en autopilot. Vad som behövs är en beräkning av båtens rodermoment. Kontakta oss så hjälper vi gärna till att dimensionera rätt storlek.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
AP 55
AP 55
Autopilotpaket AP47H
Autopilotpaket AP47H
Autopilotpaket AP47HR
Autopilotpaket AP47HR
Autopilotpaket AP47SL
Autopilotpaket AP47SL
AP 47R
AP 47R
AP4EC
AP4EC